• Toonaangevend design
  • 150 jaar exclusieve kwaliteit
  • NL's enige ringenatelier sinds 1863

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

van de A:S Relatieringen Groep, gedeponeerd op 7 september 2004 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland gevestigd te Leeuwarden onder nummer 2693.

Artikel 1 : Definities

1.1 De in deze algemene verkoopvoorwaarden met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen zijn gedefinieerde bepalingen waaraan de volgende betekenis is toegekend, tenzij uit de context anders blijkt:

"Koper" : de (potentiële) wederpartij van De Leverancier;

"Algemene Voorwaarden" : deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden;

"Leverancier" : de (potentiële) leverancier van Producten;

"Producten" : alle door De Leverancier te leveren roerende zaken en/of diensten, inclusief grondstoffen.

1.2 Met de term "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens bedoeld: per fax, e-mail, internet of enig ander gebruikelijk (elektronisch) handelsmedium.

Artikel 2 : Algemeen

2.1 DE TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR DE KOPER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Leverancier als (potentiële) verkoper van roerende zaken en/of als leverancier van diensten optreedt.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 : Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van De Leverancier zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de bestelling van de Koper onder normale (arbeids)omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 De Leverancier is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met de Koper te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

3.4 Een overeenkomst tussen De Leverancier en de Koper komt tot stand zodra De Leverancier de bestelling van de Koper schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt, behoudens het bepaalde in artikel 5.

3.5 De Koper is slechts bevoegd een bestelling te annuleren met toestemming van De Leverancier en voor zover hij De Leverancier schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor de Koper gemaakte Producten betreft.

Artikel 4 : Levering en Levertijden

4.1 Aflevering van de Producten geschiedt Ex Works (zoals deze term is gedefinieerd in Incoterms 2000), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Indien De Leverancier, in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 zorg draagt voor het transport, is de Koper verplicht De Leverancier in staat te stellen om de Producten op de plaats van bestemming en op de overeengekomen datum van levering en tijd af te leveren. Indien de Koper niet aan deze verplichting voldoet, is de Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zal De Leverancier de desbetreffende Producten ten hoogste gedurende een periode van dertig (30) dagen voor de Koper (doen) opslaan. De kosten in verband met opslag komen voor rekening van de Koper. Indien de Koper de Producten niet binnen deze termijn ophaalt, is De Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de Producten op een door hem gewenste wijze te vervreemden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.3 In geval de Producten door De Leverancier voor de Koper worden opgeslagen op het terrein van De Leverancier of elders, zal de aflevering van de Producten worden geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag van opslag.

4.4 De door De Leverancier opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Ingeval van niet-tijdige levering dient de Koper De Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en De Leverancier een redelijke termijn voor levering te geven.

4.5 Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of nalaten van de Koper of het gevolg is van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van De Leverancier komen zoals bedoeld in artikel 13.4, is De Leverancier gerechtigd de termijn voor levering met de duur van de vertraging te verlengen. Het bepaalde in artikel 4.4 is van overeenkomstige toepassing.

4.6 De Leverancier is bevoegd om de door hem te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.7 Aan de Koper ter beschikking gestelde monsters van de Producten gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te leveren Producten daaraan behoeven te beantwoorden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.8 Voor bepaling van gewicht, maat, getal en samenstelling van de geleverde Producten zijn de wegingen, metingen, tellingen en analyses volgens de door Leverancier gehanteerde methodes maatgevend, behoudens tegenbewijs. Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten en samenstellingen naar boven of beneden worden door de Koper aanvaard.
4.9 Alle Producten die aan Koper zijn afgeleverd, worden steeds geacht dezelfde te zijn als die Producten die in facturen zijn vermeld, voorzover althans de afgeleverde Producten naar soort en samenstelling de in de facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaan.

4.10 Indien De Leverancier de overeenkomst niet binnen redelijke termijn kan uitvoeren, zal De Leverancier de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen onderhandelen over een aanpassing van de overeenkomst dan wel, indien nakoming blijvend onmogelijk is, over ontbinding van de overeenkomst.

4.11 De Leverancier is gerechtigd te bepalen dat bepaalde door De Leverancier aangewezen Producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden kunnen worden geleverd.

4.12 De Koper dient binnen acht dagen na totstandkoming van de overeenkomst de in de betreffende overeenkomst genoemde hoeveelheid goud en/of zilver te verstrekken aan De Leverancier, bij gebreke waarvan deze hoeveelheid door De Leverancier in rekening wordt gebracht aan de Koper tegen de geldende dagprijs op de factuurdatum.

Artikel 5 : Keuzezendingen

5.1 Indien op verzoek van Koper Producten ter keuze door Leverancier aan Koper worden gezonden, dient de Koper uiterlijk binnen 10 dagen na datering van de zichtfactuur schriftelijk aan De Leverancier te berichten of hij alle ter keuze ontvangen Producten wenst te kopen dan wel welk gedeelte hij wenst te kopen.

5.2 Indien de Koper alle ter keuze gezonden Producten of een gedeelte daarvan koopt, komt de overeenkomst tussen De Leverancier en de Koper tot stand op het moment waarop De Leverancier de schriftelijke mededeling ter zake heeft ontvangen.

5.3 De Producten ter keuze die de Koper niet wenst te kopen, dient de Koper in originele staat, opmaak en verpakking, aangetekend en franco en voorzien van een lijst van geretourneerde Producten aan De Leverancier te retourneren binnen 10 dagen na de datum van de zichtfactuur.

5.4 Indien De Leverancier na afloop van de in artikel 5.1 genoemde termijn geen schriftelijke mededeling van de Koper als bedoeld in artikel 5.1 heeft ontvangen, komt de overeenkomst tussen De Leverancier en de Koper tot stand op de eerste dag na afloop van deze termijn. De Koper is alsdan gehouden alle Producten ter keuze die vermeld zijn op de zichtfactuur te kopen.

5.5 De prijs voor deze Producten ter keuze is de geldende koers/prijs welke op het moment van aanvraag van de keuzezending gehanteerd wordt.

5.6 Alle kosten verband houdende met zendingen van Producten ter keuze komen voor rekening van de Koper. Voorts draagt de Koper het risico voor verzending.

5.7 De Producten ter keuze mogen niet door of namens de Koper worden geëtaleerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Leverancier en mogen niet worden gedemonteerd.

5.8 De Koper dient als een goed huisvader voor de Producten ter keuze te zorgen en dient ervoor zorg te dragen dat de opslag- c.q. bewaarplaats bij de Koper geschikt is voor de Producten ter keuze. De Koper is gehouden de Producten ter keuze veilig te stellen tegen diefstal en/of beschadiging en afdoende verzekeringen terzake af te sluiten. Beschadigingen die ontstaan door en/of tijdens de periode dat de Producten ter keuze aan de Koper ter beschikking zijn gesteld, komen voor rekening van de Koper, evenals eventuele kosten van nieuwe opmaak. Indien de Producten ter keuze naar het oordeel van De Leverancier zodanig beschadigd zijn dat zij niet meer geschikt zijn voor verkoop door De Leverancier, is De Leverancier niet gehouden de betreffende Producten ter keuze terug te nemen en dient de Koper de betreffende Producten volledig te kopen.

Artikel 6 : Prijzen

6.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle prijzen van de Producten gebaseerd op levering Ex Works (zoals deze term is gedefinieerd in de Incoterms 2000), en exclusief BTW.

6.2 De Leverancier is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, belastingen, valutakoersen, heffingen of andere overheidsmaatregelen, die zich binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen aan de Koper door te berekenen.

6.3 Indien De Leverancier, op verzoek van Koper, Producten in showrooms verkoopt aan kopers die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep, is De Leverancier gerechtigd een nader overeen te komen toeslag te berekenen op de aan de Koper te factureren prijs.

Artikel 7 : Betalingen

7.1 Betaling door de Koper dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de op de (zicht)factuur vermelde datum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Bij betaling door de Koper binnen 14 dagen na factuurdatum wordt door De Leverancier een korting verleend ad 2%, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, over het netto factuurbedrag. Bovenstaande vervalt indien er sprake is van een openstaand saldo.

7.3 In voorkomend geval dient de Koper, op verzoek van De Leverancier de in de betreffende overeenkomst genoemde benodigde hoeveelheid goud en/of zilver aan De Leverancier vooruit te betalen c.q. aan te leveren.

7.4 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van de Koper.

7.5 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Koper, onverminderd de overige rechten van De Leverancier en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet nakoming treden terstond in.

7.6 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die De Leverancier redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de Koper, komen ten laste van de Koper, zulks met een minimum van tien procent (10%) van de hoofdsom.

7.7 Betalingen van de Koper strekken primair ter voldoening van de in Artikel 7.6 bedoelde kosten, de in Artikel 7.5 verschuldigde rente en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering, ongeacht de instructies van de Koper ter zake.

7.8 De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering die hij onder de overeenkomst heeft met een vordering die de Koper op basis van deze overeenkomst of anderszins jegens De Leverancier heeft.

7.9 De Leverancier is niet verplicht Producten terug te nemen voor creditering. Indien De Leverancier zich hiertoe onder omstandigheden bereid verklaart, is De Leverancier slechts gehouden ten hoogste de betaalde factuurprijs of, indien deze lager is, de actuele dagprijs van de betreffende Producten te crediteren.

Artikel 8 : Zekerheidstelling

8.1 Indien er naar het oordeel van De Leverancier gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen jegens De Leverancier niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Koper verplicht om op eerste verzoek van De Leverancier, terstond genoegzame, in de door De Leverancier gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen.

8.2 Indien de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van een verzoek van De Leverancier als bedoeld in artikel 8.1 of artikel 9.3 geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet nakoming terstond in.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

9.1 De Leverancier behoudt zich de eigendom van de door hem aan de Koper geleverde en te leveren Producten voor, totdat de Koper volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Producten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

9.2 Indien de Koper grondstoffen, materialen, waaronder mede begrepen edelstenen, diamanten, etc. aan De Leverancier verstrekt ter vervaardiging van het Product, verkrijgt De Leverancier de mede-eigendom van het met deze grondstoffen of materialen vervaardigde Product ter hoogte van het door Leverancier aan Koper voor het betreffende Product te facturen bedrag.

9.3 De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de Producten te verpanden noch deze op enigerlei andere wijze te bezwaren. Eigendomsoverdracht aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsvoering is slechts toegestaan als lasthebber van De Leverancier op eigen naam, maar voor rekening van De Leverancier. De Leverancier is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien de Koper tekort komt in de nakoming van deze verplichting.

9.4 De Koper is verplicht om De Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen ingeval:

(a) derden rechten op de in Artikel 9.1 genoemde Producten doen gelden of hij
kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in Artikel 9.1
genoemde Producten te doen gelden;
(b) (voorlopige) surséance van betaling door de Koper wordt aangevraagd of
verleend of enige regeling met de schuldeisers van de Koper wordt getroffen;
(c) het faillissement van de Koper wordt aangevraagd of de Koper failliet wordt
verklaard;
(d) de Koper zijn onderneming staakt dan wel de eigendom en/of de zeggenschap
over de onderneming van de Koper wijzigt.

9.5 Indien de Koper in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is De Leverancier bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, om de Producten die aan hem toebehoren terug te (doen) halen. De Koper machtigt De Leverancier reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende Producten zijn opgeslagen. Alle kosten van De Leverancier die verband houden met het terughalen van de Producten zijn voor rekening van de Koper. Indien een situatie als bedoeld in Artikel 9.1 zich voordoet of indien de Koper in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is De Leverancier tevens gerechtigd om Producten die nog niet aan de Koper zijn geleverd, ongeacht de staat van voltooiing waarin deze verkeren, aan derden te verkopen.

Gelet op het bepaalde in dit Artikel 9.5 zal de Koper er te allen tijde voor zorgdragen dat de Producten van De Leverancier duidelijk afgescheiden / geïdentificeerd als zijnde Producten afkomstig van De Leverancier bij de Koper opgeslagen liggen.

9.6 De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de Producten worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van De Leverancier, door het recht van het land van bestemming van de Producten, indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor De Leverancier gunstiger bepalingen bevat dan op grond van Nederlands recht.

9.7 Indien de Koper mede uit de in Artikel 9.1 bedoelde Producten een nieuw product vormt, is dit een zaak die De Leverancier voor zichzelf als eigenaar doet vormen en houdt de Koper deze voor De Leverancier, tot dat de Koper aan alle verplichtingen als in Artikel 9.1 bedoeld heeft voldaan.

Artikel 10 : Garantie

10.1 De Leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten op het tijdstip van aflevering en gedurende zes maanden daarna vrij zijn van materiaal-, fabricage- en bewerkingsfouten, mits geen van de gevallen genoemd in Artikel 10.3 zich voordoet.

10.2 De Leverancier staat nimmer garant voor de afwezigheid van fouten welke het gevolg zijn van het naleven van enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde Producten.

10.3 De Koper kan in de hiernavolgende gevallen geen aanspraak tegen De Leverancier doen gelden op basis van de garantie vervat in Artikel 10.1:

(a) de Koper bij reclamaties door consumenten niet een bij het betreffende Product
behorend geldig garantiecertificaat kan overleggen;
(b) de gebreken bij aflevering zichtbaar waren;
(c) de niet-inachtneming door Koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften
dan wel ander gebruik dan het voorziende normale gebruik;
(d) normale slijtage;
(e) nadat hij of een door hem ingeschakelde derde (een gedeelte van) de geleverde
Producten heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met zaken van derden of
andere door De Leverancier geleverde Producten;
(f) een gebrek dat geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door materialen, zaken,
werkwijzen en constructies, die door De Leverancier op uitdrukkelijke
instructie van de Koper zijn gebruikt, alsmede van door of namens de Koper
aangeleverde grondstoffen, materialen en zaken;
(g) een gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van door De Leverancier
van derden betrokken onderdelen, voorzover die derde geen garantie aan De
Leverancier heeft verstrekt;
(h) de Koper zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt;
(i) de Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leverancier
tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het Product
overgaat of een derde namens de Koper.

10.4 De Leverancier kan slechts gehouden worden om reparatiewerkzaamheden door te voeren met betrekking tot defecte Producten, welke defecten niet onder de garantie bedoeld in Artikel 10.1 vallen, indien en voor zover de Koper een door De Leverancier terzake van de reparatiewerkzaamheden verstrekte prijsopgave schriftelijk geaccordeerd heeft.

Artikel 11 : Onderzoeksplicht

11.1 De Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken – of indien de aan hem verkochte Producten aan een derde zijn geleverd, ervoor te zorgen dat bij aflevering van de Producten wordt onderzocht – of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn. Indien dit niet het geval is, is de Koper gehouden om De Leverancier onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, met dien verstande dat de Koper De Leverancier niet meer aansprakelijk ter zake kan houden, indien de Koper bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering van de Producten, heeft gedaan.

11.2 De desbetreffende Producten dienen ter beschikking van De Leverancier te blijven in de staat waarin deze verkeerden op het moment dat De Leverancier een schriftelijke kennisgeving zoals bedoeld in Artikel 11.1 ontvangt. Indien een reclame als bedoeld in dit Artikel 11 door De Leverancier gegrond wordt bevonden, is De Leverancier slechts gehouden om het/de ontbrekende gedeelte of hoeveelheid te leveren, de geleverde Producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs die de Koper voor de desbetreffende Producten heeft betaald aan de Koper terug te betalen, zulks ter keuze van De Leverancier. Indien De Leverancier onderdelen/ Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ Producten eigendom van De Leverancier. De Koper is gehouden om de instructies van De Leverancier betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen Producten op te volgen.

11.3 Indien de Koper en/of een derde namens de Koper de Producten onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorafgaande toestemming van De Leverancier tracht de Producten te repareren dan wel aanpassingen daaraan aanbrengt, kan de Koper zich er slechts op beroepen dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij bewijst dat een dergelijk beroep gegrond kan worden op feiten die zich op gelijke wijze zouden hebben voorgedaan indien die beoogde reparatie, die aanpassing(en) en/of onoordeelkundige behandeling achterwege waren gebleven.

11.4 Het bepaalde in dit artikel laat de dwingendrechtelijke rechten en vorderingen van de Koper onverlet.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens het bepaalde in Artikel 12.5 en behoudens in geval van opzet of grove schuld van De Leverancier of zijn direct leidinggevenden, is De Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag dat de Koper heeft betaald betreffende de Producten waardoor de schade werd veroorzaakt, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt de bij de Producten geleverde reinigingsvloeistoffen.

12.2 De Leverancier is behoudens in geval van opzet of grove schuld van De Leverancier of zijn direct leidinggevenden niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van door de Koper aan De Leverancier ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen e.d.

12.3 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder ondermeer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbreking of -stagnatie.

12.4 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van zijn ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.

12.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien de aansprakelijkheid van De Leverancier voor de betreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van De Leverancier. In dat geval is De Leverancier slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, vermeerderd met het eigen risico.

12.6 De Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degene die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

12.7 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

12.8 De Koper is verplicht overleg te voeren met De Leverancier omtrent de wijze van presenteren van Producten die door de Koper in de uitverkoop worden gedaan, zoals bijvoorbeeld doch niet daartoe beperkt met betrekking tot het inrichten van de etalage. De Koper zal ervoor zorgdragen dat Producten die in de uitverkoop worden gedaan worden gescheiden van de normale collectie. Indien het imago van het merk van de Producten schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de Koper onder dit Artikel 12.8, zal de Koper De Leverancier alle hieruit voortvloeiende schade vergoeden.

Artikel 13 : Tekortkoming en overmacht

13.1 Indien de Koper op enigerlei wijze jegens De Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige van zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en), en/of indien zich een omstandigheid als genoemd in artikel 9.4 sub a-d voordoet, of indien de Koper geliquideerd wordt, of (een gedeelte van) zijn onderneming staakt, dan wel de eigendom en/of de zeggenschap over de onderneming van de Koper wijzigt, heeft De Leverancier het recht om de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen dan wel de (verdere) nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) met Koper op te schorten, zulks onverminderd de overige aan hem toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.2 Indien De Leverancier op de voet van het bepaalde in artikel 13.1 de overeenkomst(en) ontbindt of opzegt, wordt, onverminderd de overige aan De Leverancier toekomende rechten, al hetgeen de Koper aan De Leverancier uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, terstond opeisbaar. Tevens is De Leverancier terstond gerechtigd tot betaling door de Koper van alle ter uitvoering van de overeenkomst door De Leverancier gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de prijs die daaraan redelijkerwijs kan worden toegekend.

13.3 De Koper is gerechtigd om na betaling van het krachtens artikel 13.2 bepaalde, de in artikel 13.2 tweede zin bedoelde zaken bij De Leverancier op te halen, bij gebreke waarvan De Leverancier bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Koper op te (doen) slaan gedurende een periode van maximaal 3 maanden waarna De Leverancier gerechtigd is de zaken voor rekening van de Koper aan derden te verkopen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.4 Indien De Leverancier op de voet van het bepaalde in artikel 13.1 de vereenkomst(en) ontbindt of opzegt, of indien de Koper zijn onderneming aan derden overdraagt, dient de Koper de Producten die zijn voorzien van een merknaam eerst ter koop aan De Leverancier aan te bieden. Indien De Leverancier dit aanbod aanvaardt, is De Leverancier gehouden dit tegen het netto aankoopbedrag te doen plaatsvinden, behoudens prijsvermindering wegens ouderdom en/of beschadiging.

13.5 Indien de behoorlijke nakoming door De Leverancier ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van De Leverancier komen, waaronder de omstandigheden genoemd in artikel 13.4, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft De Leverancier, het recht de overeenkomst(en) met de Koper te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.6 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van De Leverancier komen zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren Producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de Producten, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van De Leverancier of door hem ingeschakelde transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, brand, waterschade alsmede al hetgeen volgens de wet onder overmacht valt.

13.7 De Leverancier zal de Koper zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van de overmachtsituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre hij de leveringen kan continueren. De Leverancier zal nimmer gehouden zijn om additionele producten van derden te betrekken om eventuele tekorten te dekken. Indien de nog beschikbare producten onvoldoende zijn om alle afnemers volledig te beleveren, heeft De Leverancier het recht om de Producten tussen zijn afnemers te verdelen op een wijze als door De Leverancier in redelijkheid te bepalen.

Artikel 14 : Intellectuele eigendom

14.1 De Koper mag uitsluitend gebruik maken van de handelsnamen, logo's, octrooien, auteursrecht, handelsmerk en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van De Leverancier ten einde de Producten te wederverkopen, mits de Koper zich strikt houdt aan de door De Leverancier uitgevaardigde voorwaarden en van De Leverancier verkregen instructies.

14.2 Alle door De Leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven in eigendom van De Leverancier, ongeacht of de Koper daarvoor een vergoeding heeft betaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

14.3 Het is de Koper niet toegestaan een Product, geheel of ten dele, in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of welke wijze dan ook, na te maken en/of te reproduceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leverancier.

14.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, mag de Koper zijn eigen handelsnamen of handelsmerken op de verpakking van de door De Leverancier geleverde Producten aanbrengen.

14.5 Het is de Koper verboden om van De Leverancier verkregen vertrouwelijke informatie waaronder mede wordt begrepen fabricage- en constructiemethoden, Producten en dergelijke, op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door toepasselijk recht.

Artikel 15 : Reclamemateriaal

Al het reclamemateriaal met betrekking tot de Producten dat door De Leverancier aan de Koper is verschaft, blijft te allen tijde eigendom van De Leverancier en kan door De Leverancier te allen tijde van de Koper worden teruggevraagd, ongeacht of Koper hiervoor een vergoeding heeft betaald en zonder dat De Leverancier tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.

Artikel 16 : Toepasselijk recht / bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen De Leverancier en de Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

16.2 De bevoegde rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen De Leverancier en de Koper voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst(en) alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 17 :Conversie

De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. De Leverancier en de Koper komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.

Artikel 18 : Depot

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer 2693.

Ik wil graag: